Настоящите Правила имат за цел да предоставят ясна и достъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Привеждайки Закона в изпълнение „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД гарантира на сигнализиращите лица, че ще действа при строгото спазване на принципа за поверителност на самоличността на сигнализиращото и засегнатото лице, както и ще гарантира поверителността на информацията, която се съдържа в сигнала, като се забранява предприемането на всякаква форма на ответни действия.

Настоящите Правила обясняват и уреждат:
 • Кой има право да подава сигнал;
 • За какви нарушения може да се подава сигнал;
 • Как се подава сигнал;
 • Какво следва след подаването на сигнала;
 • Каква защита се предоставя на сигнализиращите лица;
 • Какви са предпоставките за предоставяне на защита;
 • Защитата на личните данни;
 • Външен канал за подаване на сигнал.

1. Кой има право да подава сигнали?

Лицата, които имат право да подават сигнал за нарушение и на които се дължи защита по ЗЗЛПСПОИН са:
 • Работник, служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице със статут на самостоятелнозаето лице по смисъла на чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, вкл. лице, което полага труд без трудовоправоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • Доброволец, платен или неплатен стажант;
 • Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
 • Лице, чието трудово правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
 • Работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудовоправоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

Посочените лица следва да са получили информацията за нарушението в рамките на работен контекст. Работен контекст се отнася до настоящи или минали работни дейности в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия, ако подадат такава информация.

2. За какви нарушения може да се подава сигнал?

В предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН попадат единствено сигнали за нарушения, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз.

Сигнал може да бъде подаден за нарушения на българското законодателство или актове на Европейския съюз, попадащи в следните области: обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи.

Както и за:
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • нарушения на трудовото законодателство.

Важно е да знаете, че не се разглеждат сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

За подаване на сигнали с невярна информация се носи административнонаказателна отговорност.

3. Как се подава сигнал?

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД е част от Групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД (МФГ) и ползва общ канал за вътрешно подаване на сигнали, изграден за Групата. Можете да подадете своя сигнал по някой от следните начини:
 • Писмено, като попълните формуляр по образец и го изпратите на следния електронен адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Писмено, като изпратите пратката до адрес на МФГ – гр. София, бул. Джавахарлал Неру № 28, офис 72-74, етаж 3 и посочите „сигнал за нарушения“
 • Писмено, като лично поставите сигнала в специално създадена за това пощенска кутия, поставена на общодостъпно място на адрес - гр. София, бул. Джавахарлал Неру № 28, етаж 1;
 • Писмено, като попълните формата за подаване на сигнали, която се намира на сайта на МФГ - Whistleblowing (mfg.bg);
 • Устно, чрез уговаряне на среща с лицето, отговорно за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, като заявите това на следния електронен адрес - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и посочите телефон за връзка.

Към сигнала можете да приложете всякакви материали и доказателства, необходими за изясняването на фактите по сигнала.

Важно е да знаете, че сигналът, който изпращате следва да е подписан с електронен подпис или саморъчно. Ако сте подали сигнал без да го подпишете или чрез формата за подаване на сигнали, с Вас ще се свърже лице, отговорно за приемане, регистриране и разглеждане на сигналите, за да може да установи контакт с Вас и да подпишете подадения сигнал.

За осъществяването на контакт с Вас, е необходимо да предоставите телефонен номер/имейл  за връзка.

По реда на ЗЗЛПСПОИН не се разглеждат анонимно подадени сигнали.

Ако сигналът се отнася до нарушение извършено от работодателя, можете да подадете сигнала и посредством външния канал за подаване на сигнали посочен в т.7.

4. Какво следва след подаването на сигнала?

След подаването на сигнала, той ще бъде регистриран и за него ще бъде генериран уникален идентификационен номер. В рамките на 7-дневен срок ще получите потвърждение от лицето, отговорно за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали с информация за генерирания номер.

Ако при разглеждането на сигнала, бъде установено, че липсва законоустановен реквизит, с Вас ще се свърже лицето, отговорно за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали, за да отстраните нередовността.

Сигналът ще бъде разгледан и ще бъде извършена проверка по данните посочени в него в рамките на 3-месечен срок от потвърждаването на получаването на сигнала. Лицето, отговорно за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали ще Ви предостави обратна връзка с действията, които са предприети или предстои да бъдат предприети във връзка с подадения сигнал.

5. Каква защита се предоставя на сигнализиращите лица?

Забранява се всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характер на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, вкл. под формата на:
 • временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;
 • понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 • изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 • отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;
 • отрицателна оценка на работата, включително и в препоръка за работа;
 • прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 • принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;
 • пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 • отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;
 • предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 • вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 • включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 • предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;
 • прекратяване на лиценз или разрешение;
 • насочване на лицето към извършване на медицински преглед;

На сигнализиращите лица се предоставя защита от момента на подаване на сигнала.

Сигнализиращите лица имат и право на достъп до мерки за подкрепа, предвидени в ЗЗЛПСПОИН, които се предоставят от съответните компетентни органи – КЗЛД, Национално бюро по правна помощ, медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите.

6. Какви са предпоставките за предоставяне на защита?

Сигнализиращите лица имат право на защита по ЗЗЛПСПОИН, когато:
 • са имали основателна причина да считат, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на т. 2 от настоящите Правила, и
 • сигналът за нарушение е подаден при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН.

7. Защита на личните данни.

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД в качеството си на Администратор, обработва личните данни, които се съдържат в подадения сигнал, на основание законово задължение, предвидено в ЗЗЛПСПОИН да бъде приет, регистриран и разгледан сигнала с цел предприемане на последващи действия по предотвратяване или преустановяване на нарушението.

Предмет на обработване може да бъдат следните лични данни:
 • имена, заемана длъжност, електронна поща, телефон, адрес за кореспонденция и други посочени в сигнала лични данни на сигнализиращото лице;
 • имена, заемана длъжност, електронна поща, телефон и други данни на засегнатото лице (лицето срещу което се подава сигнала), посочени в сигнала;
 • имена и заемана длъжност на лице, отговарящо за приемането, регистрирането и разглеждането на сигналите;
 • лични данни на трети лица, различни от сигнализиращото или засегнатото лице, които са посочени в сигнала;
 • лични данни събрани в хода на проверката по сигнала.

Достъп до и право да обработват горепосочените лични данни имат само лицата, на които са възложени функциите по приемане, регистриране и разглеждане на сигнали. Те обработват личите данни при спазване на строга конфиденциалност на самоличността на сигнализиращото лице, засегнатото лице и всяко трето лице, което има право да получи защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН.

Всички документи и доказателства по подадените сигнали се съхраняват в електронен формат за период от 5 години, считано от приключването на разглеждането на сигнала.

При обработването на данните, Администраторът предприема всички подходящи технически и организационни мерки за сигурност на личните данни, събрани в контекста на сигнала, с цел да се защитят тези данни от случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, неправомерно или неоторизирано разкриване.

Правата, с които разполагат лицата са подробно описани на следната интернет страница в секцията „Вие имате следните права“ - Вашите права във връзка с личните Ви данни са Право на информация, Право на достъп, Право на корекция, Право на изтриване, Право на ограничаване на обработването, Право на преносимост да данни, Право на възражение, Право на жалба до надзорния орган за защита на личните данни – КЗЛД (https://www.cpdp.bg/).“

8. Външен канал за подаване на сигнали

Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни - Начало - КЗЛД (cpdp.bg).

Можете да подадете сигнал посредством външния канал за подаване на сигнали до Комисията като изпратите имейл на следната електронна поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез изпращане на писмен сигнал на адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2.

По ваша преценка може да подадете сигнала по вътрешния или по външния канал, или по двата едновременно.
Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД Ви информира, че се извършват обаждания и се разпращат фалшиви електронни съобщения по Viber от името и/или с логото на дружеството ни. В съобщенията/обажданията се уведомява, че клиентът има задължения и трябва да заплати определена сума за погасяването му. Тези съобщения представляват измамна схема, в която се използwа името на дружеството ни с цел неправомерно събиране на задължения. Като подател на съобщенията се визуализира нашето лого и част от името на АКПЗ. Viber съобщения от АКПЗ се изпращат единствено от официалния бизнес акаунт на Дружеството в съответното приложение.

Молим клиентите ни да имат предвид, че „Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД не изпраща съобщения от такъв телефон - 0876 25 25 25. Ако имате съмнения, че сте получили съобщение или обаждане от лице, което се представя за наш служител, а не е, може да се свържете с нас на следните телефони: 0700 200 27; 02 444 10 10 или имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да Ви потвърдим, че имате задължение към нас, както и да Ви укажем начините за плащане.

Молим всички наши клиенти, които са получили подобни съобщения или обаждания, да ни информират своевременно и да ни съдействат като ни предоставят данни и информация за получените от тях нерегламентирани съобщения.

Бихме искали да Ви уведомим, че са предприети всички законови действия и мерки, като са сезирани компетентните държавни органи, с цел защита на правата и интересите ни върху регистрираната търговската марка, имиджа и репутацията на Дружеството, защото „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е компания с висок етичен стандарт, която високо цени клиентите си и има за цел да бъде техен коректен партньор.