Политика за защита на личните данни на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД


За нас, "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни, когато посещавате нашия Интернет-сайт www.debtagency.bg и при събиране просрочени задължения. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Р. България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете по-долу от настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).

I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни Агенция за контрол на просрочени задължения, "ние", "нас" или "наш" означава „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД и "Вие", "Ваш" и "потребител" означава посетители на нашия уебсайт – www.debtagency.bg. Настоящата политика подлежи на изменения съгласно добрите практики и промените в политиката на компанията. Вие ще бъдете уведомени със съобщение на сайта на компанията за всяка промяна в политиката за поверителност на компанията.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:
 • как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме;
 • как и защо използваме Вашите лични данни;
 • кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни; и
 • Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви да периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме на нашия уебсайт www.debtagency.bg.

II. Обща информация.

1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази политика:
 • "Лични данни" – това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.
 • "Субект на личните данни" – живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицирауми посредством обработваните лични данни.
 • "Обработване на лични данни" – това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване
 • "Администратор на лични данни" – по отношение на личните данни, които администрира е Агенция за контрол на просрочени задължения. Ние определяме целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това; в основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.
 • "Обработващ лични данни" – това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което Агенция за контрол на просрочени задължения стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на GDPR.
 • „Съвместни администратори“ – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработването.
 • "Нарушение на личните данни" е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
2. Кои сме ние?

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е дружество, което има за предмет на дейност Придобиване на задължения по кредити и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), както и всякаква друга незабранена от закона дейност.

3. Как можете да се свържете с нас?

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3, тел.: +359 2 444 10 10; 0700 20027, е-мейл: office [at] debtagency.bg . Можете да се свържете с нас на нашия уебсайт www.debtagency.bg.

4. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни ("ДЗЛД") – М. Ханджийска, ел. поща dpo [at] debtagency.bg , телефон за връзка – 0700 200 27.

5. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД:

Лични данни

Цел

Основание

Три имена

Идентификация на длъжник/ законен представител, настойник, попечител на длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт, наследници и трети лица с правен интерес;

Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник;

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Законово задължение

 

 

 

Легитимен интерес

Оценка на вероятността за събиране на задължението;

Осъществяване на контакт с писмени покани/ е-мейли/ текстови съобщения, включително чрез SMS и електронни приложения за комуникация,  форма за контакт на Интернет-страницата на Дружеството/ телефонен разговор  или гласови съобщения с цел изпълнение;

Уведомяване за извършена цесия;

Споразумение за разсрочване, издаване на удостоверение за липса на задължение, декларация за надвнесена сума;

Договор

 

 

 

Легитимен интерес

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране;

Съгласие

 

ЕГН; дата и място на раждане

 

Оценка на вероятността за събиране на задължението;

Споразумение за разсрочване, издаване на удостоверение за липса на задължение, декларация за надвнесена сума;

Договор Легитимен интерес

Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник;

 

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Легитимен интерес

 

Законово задължение

 

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране;

Съгласие

Гласови данни и запис на телефонен разговор

Защита на Вашите лични данни и Вашия/ нашия интерес;

Доказване на предмета на разговора и спазване на Вашите информационни права;

Изпълнение вземанията по договор за кредит

Извършване на оценка на качеството на предоставяните услуги и кампании за отстъпки;

Предотвратяване на измами и спорове;

Легитимен интерес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законово задължение

 

 

 

Данни от лична карта, както и данни за всяко гражданство на лицето

Оценка на вероятността за събиране на задължението

Договор

 

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби

Законово задължение

 

Идентификация на длъжник/ законен представител настойник, попечител на длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт, наследници и трети лица с правен интерес;

Законово задължение

 

Телефонен номер/ И-мейл адрес/ за провеждане на телефонни разговори, изпращане на гласови съобщения и на кратки текстови съобщения, включително чрез SMS и чрез електронни приложения за комуникация

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби;

Провеждане на кампании за предлагане на отстъпки при изпълнението на зъдълженията.

Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник; Изпращане на кореспонденция за събиране на задължението.

Законово задължение

 

 

 

 

 

 

Легитимен интерес

Уведомяване на длъжника за извършена цесия;

Осъществяване на контакт с длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт и др. с цел изпълнение;

Договор

Предоставяне на трети лица партньори с оглед евентуално рефинансиране

Съгласие

Адрес (постоянен, настоящ)

Уведомяване за извършена цесия;

Осъществяване на контакт с длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт с цел изпълнение

Договор

Предприемане действия по принудително изпълнение срещу длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби

 

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

 

Законово задължение

 

Данни от Централен кредитен регистър към БНБ

 

Събиране на задължението

Договор

 

Предоставяне на данни като финансова институция

Законово задължение

Данни за валидност на документ за самоличност от сайта на МВР или от система „RegIX“ за обмен на данни от регистри (Registry Information eXchange system)

 

Събиране на задължението;

Идентификация на длъжник/ законен представител настойник, попечител на длъжник/ солидарен длъжник/ поръчител/ ипотекарен длъжник/ лица за контакт, наследници и трети лица с правен интерес;

 

Договор

 

Законово задължение

Данни от Агенция по вписванията

Събиране на задължението

Договор

Легитимен интерес

 

Данни от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ

Събиране на задължението

Договор

 

 

Данни от кредитното досие предоставено от цедента/ възложилия събирането на вземането (договор за кредит, обезпечения, декларации, съгласия, саморъчен подпис и др.)

Действия по събиране на задължението, изразяващи се в действия по определяне на елементите на задължението (идентификация на длъжника и размера на вземането)

Договор

 

Банкови сметки, МПС, данни за трудово възнаграждение, месечен доход от НАП и НОИ, данни за притежавано имущество от отдел Местни Данъци и Такси по постоянен/настоящ адрес на длъжника, данни за образуваното дело

Действия по принудително събиране на вземането, извършени при самостоятелната обработка по предвидения законов ред

Легитимен интерес

 

Договор

 

 

Данни на лица за контакт /име, фамилия и телефонен номер, адрес/

и резултати от проверки на данните на лицето за контакт, в бази данни на Съвместните администратори

Подсигуряване на контакт с длъжника с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем

Легитимен интерес

 

Данни за работодател,  данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование

Изпълнение на договор за паричен заем/ контакт с длъжника с цел изпълнение на задълженията му по договор за паричен заем

Легитимен интерес

Три имена, телефонен номер, е-mail адрес, както и други лични данни, предоставени по инициатива на субектите на данни във връзка с отправяне на запитване, оплакване и/или жалба, включително във връзка с обработка на личните данни чрез чат, контактна форма на интернет страницата www.debtagency.bg, на И-мейл адрес на Дружеството, по телефона или на хартиен носител на адреса на Дружеството.

Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби, Изпращане на кореспонденция за събиране на задължението.

 

 

 

Законово задължение

 

Легитимен интерес

 

 

 

 

Копие на официален документ за самоличност и всички данни от него, включително снимка/образ и подпис

Идентификация и други изисквания за комплексна проверка

 

 

Законово задължение

 

 

 

Записи от комуникация с потребителя през форми за контакт, запитвания или чат-разговори

 

Комуникация с потребителя, клиентско обслужване и водене на архиви на изискана и предоставена информация

 

Легитимен интерес

 

Данни от Национална база данни „Население“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството  -  при извършване на справки за семейно положение, съпруг/съпруга деца, родственост и обработване на  данни относно родствени връзки на длъжниците, както и имена, ЕГН и данни за гражданство техни и на техните съпрузи, низходящи от първа степен и техните съпрузи; възходящи от първа степен и техните съпрузи; роднините по съребрена линия от втора степен (братя и сестри) и техните съпрузи.

 

Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка в изпълнение на задълженията по чл. 36, ал.5 във вр. с чл.36, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /“ЗМИП“/ и във вр. с чл.42, ал.2, т.2 и т.3 от ЗМИП и чл.41 от Правилника за прилагане на ЗМИП

Законово задължение

Справките се извършват за прилагане на разширена комплексна проверка по отношение на потенциални клиенти, съществуващи клиенти и действителни собственици на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, които  са лица, свързани с видни политически личности ("ВПЛ“), както и по отношение на лица, за които има вероятност да попадат в тази категория.

 

Семейно положение на длъжника, брой членове в домакинството

 

Оценка на платежоспособността

 

 

Договор

 

Легитимен интерес

Информация за други кредити на длъжника

Оценка на платежоспособността

 

Договор

 

Легитимен интерес

Имуществено състояние на длъжник, информация за притежаван автомобил и/или жилище, сметка на телефон

Оценка на платежоспособност

 

Предприемане на действия по принудително изпълнение

 

Договор

 

Легитимен интерес

Финансова информация, вкл.  относно платец, получател, размер на извършвани плащания, история на трансакции и др.

Оценка на вероятността за събиране на задължението;

 

Предприемане на действия по принудително изпълнение

 

Договор

 

Легитимен интерес

Документ,  потвърждаващ адрес (напр. копие от сметка от доставчик на комунални услуги) или др. данни за проверка

Прилагане на допълнителни мерки за комплекстна проверка с цел предотвратяване на измами;

 

Защита на права на Дружеството, свързани със събиране на вземането

 

Законово задължение;

 

Договор

 

Легитимен интерес

Данни за образование, професионална квалификация  и друга иформация

Статистически анализи за оценка на платежоспособност

 

Легитимен интерес

 

Резултати от проверки на заявените от длъжника лични данни в базите данни на съвместни администратори

Оценка на платежоспособност

Проверка верността на предоставени данни

Прилагане на други мерки за комплексна проверка против изпиране на пари и финансирането на тероризма

Установяване и предотвратяване на финансови измами

Договор

 

Легитимен интерес

 

Законово задължение

Резултати от проверки на идентификационните данни на длъжника в консолидирани бази данни на лица, свързани с тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с тероризъм и/или терористични организации

Прилагане на мерки против изпиране на пари и финансиране на терорзизъм

 

Законово задължение

Данни, включително общодостъпна информация от социални медии и други общодостъпни източници, събирани с цел проверка на лице, имащо качеството на видна политическа личност („ВПЛ“) – обществена функция, заемана служба, политически мнения и членства, лични данни относно свързани с ВПЛ лица, както и на лица, за които има вероятност да попадат в тези категории

Прилагане на мерки за разширена комплексна проверка

 

Законово задължение

Саморъчен подпис/ отпечатък от пръст - за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис/

Предотвратяване на злоупотреба с данни;

 

Установяване и доказване на авторство на волеизявлението

Законово задължение

 

Легитимен интерес

Видеонаблюдение

Наредба на МВР и БНБ

Законово задължение

 

За защита на живота и здравето на неговите служители; превенция срещу престъпления

Легитимен интерес

       


Вашите лични данни ще бъдат обработвани от "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални. Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3, така и чрез обаждане на телефон 0700 200 27 и изпращане на и-мейл на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Обработването на Вашите лични данни ще бъде прекратено от момента на получаване на искането Ви.

6. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на законово основание във връзка с придобиване на вземане по договор за цесия - за срок от 5 години който срок започва да тече от датата на прекратяване на отношенията.
б) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.
в) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.
г) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти, както и образите – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от 5 години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.
д) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до 2 години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани финансови продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи то продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

7. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

7.1. Възможно е достъп до Вашите лични данни да имат и следните категории лица, които са самостоятелни или съвместни администратори или въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица,:
 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и кол центровете за обслужване на клиенти в Р. България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS или съобщения по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите длъжници,
 • включително доставчици на комуникационни платформи като услуги CPaaS (Communications Platform as a Service); доставчици на софтуерни услуги;
 • лицата, на които е възложено съхраняването на документи в архив;
 • лицата, на които Дружествотo предлага да продаде вземанията си от клиентите;
 • лицата, на които е възложено по силата на договор с Дружеството да му оказват съдействие във връзка с обслужването и събирането на задълженията му от клиенти;
 • счетоводни фирми,
 • куриери,
 • пощенски и мобилни оператори,
 • съдилища,
 • частни и държавни съдебни изпълнители,
 • предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
 • държавни и/или общински органи при наличие на законово задължение.
 • дружества и компании от групата на „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД (МФГ), притежавани и/или контролирани пряко или непряко от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, учредено и съществуващо според законите на Република България, с ЕИК 203753425, които са всички дружества, свързани с МФГ по смисъла на параграф 1, алинея 1 от ДР към ТЗ. Можете да намерите повече информация за всички дружества от Групата на MFG тук.
Когато данните се предоставят на обработващи, това става при наличие на гаранции, че обработващите лица са предприели подходящи правни, технически и организационни мерки, осигуряващи съответствие с приложимото законодателство за защита на лични данни и защитата на Вашите права и свободи. Партньорите - обработващи нямат право да използват личните данни за собствени цели, да ги предоставят на трети страни без изрично указание от страна на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД предоставя регулярно лични данни за своите длъжници на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение. Дружеството е задължено да предоставя лични данни за своите длъжници на компетентните органи и институции по силата на приложимото законодателство и в случай че подобна информация бъде изискана на законно основание.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

7.2. "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е съвместен администратор на лични данни с данни с част от дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл груп“ АД (МФГ). За целите на настоящата Политиката под „Дружества от групата на MFG” се има предвид само тези, регистрирани и опериращи на територията на Р. България. Основни харкатеристики на отношенията между дружествата, свързани със съвместното администриране:
 • Превенция на измами и оценка на платежоспособност като съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите, вклчително към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение на задълженията за плащане;
 • Предлагане и/или предоставяне на продукти и финансови услуги на другите съвместни администратори, дружества от групата на MFG и техни партньори, включително услуги по издаване на гаранционни сделки, застраховки, алтернативно финансиране, кредити и други финансови продукти;
 • За идентификация, комплексна проверка и изпъление на законови задължения, съвместните администратори обменят помежду си, лични данни, съдържащи се в справки, направени в официални публични източници на информация относно: документи за самоличност; трудови правоотношения и доходи; наличие на банкова сметка в съответна банка на територията на Република България; наличие на обстоятелствата по чл. 36, ал. 2 и ал. 5 ЗМИП; платежоспособност, информация, събрана в съответствие с изпълнение на законовите изисквания по Закона за потребителския кредит; друга информация, свързана с изпълнение на законови задължения на Дружеството. Тази обработка се извършва съобразно законодателните изискванията и ограничения за осъществяване на основната търговска дейност на дружествата чрез съхранение на определена за целта информационна инфраструктура при спазване на технически и организационни мерки за сигурност.
7.3. Извън разкриването на лични данни в рамките на съвместното администриране, Дружеството обменя в рамките на Групата от дружества в MFG данни, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, извършвана за целите на изпълнение законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: изясняване произхода на средстватаi; разкриване на информация за необичайни и съмнителни сделки и докладването им пред компетентен държавен орган; провеждане на действия за установяване на потенциална свързаност и идентифициране на трети лица, които действат от името или за сметка на клиента по смисъла на чл. 65 от ЗМИП.

Обмяната на личните данни, съгласно описаните по-горе процеси, се осъществява по електронен път в защитена среда, при съблюдаване на технически и организационни мерки за защита на информацията.

Следва да имате предвид, че не сте обект на автоматизирано вземане на решения, но извършваме профилиране при проверка в публични регистри, НАП, НОИ, МВР, Централен кредитен регистър към БНБ, Регистър за банковите сметки и сейфове към БНБ, с цел оценка на вероятността за събиране на задълженията.При прехвърляне на вземането Ви към към "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД, Вие ще бъдете изрично уведомени по смисъла на чл.99 от Закон за задълженията и договорите и по членове 13 или 14 от Общ регламент относно защита на данните ("GDPR").

8. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите длъжници, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, както е определила и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

III. Вашите права

Като субект на данни, които данни се обработват от "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта на уеб-сайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

Заявленията касаещи упражняването на Вашите права се подават:
 • лично или от упълномощено от Вас лице, чрез изрично пълномощно на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Панайот Волов “ № 29, ет. 3
 • по електронен път чрез попълване, подписване и изпращане на следната бланка на искане, която може да бъде изтеглена от тук и изпратена на следния И-мейл - e-mail: info [at] debtagency.bg.
 • чрез обаждане на телефон 0700 200 27
Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.
Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.
Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване

на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Вие имате следните права:

a. Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни. Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

c. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

d. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

e. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:
 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.
При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато:
 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес, упражняването на официални правомощия, в случай че такива са предоставени на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД, включително профилиране, основаващо се на това основание.

h. Право на оттегляне на съгласие

В случаите, в които обработването на Вашите лични данни е на основание на предоставено от Вас съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като се свържете с нас чрез каналите, посочени в тази Политика. Оттеглянето на съгласието Ви няма да има негативни последици за Вас. Следва да имате също така предвид, че оттеглянето на даденото съгласие не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т.5 основания за обработване на данните.

f. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld [at] cpdp.bg.

Всички искания, както и допълнителни разяснения и информация, свързани с упражняването на Вашите права, могат да бъдат заявени директно пред "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД, като се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, посочено в т.4 по-горе.

Настоящата Политика е изготвена от DPO на Дружеството и е утвърдена със Заповед № 1 от 25.05.2018 г. на Управителя на Дружеството. Политиката подлежи на ревизиране при всяка законодателна промяна, налагаща това, но не по-рядко от веднъж на всеки три години. Всяка промяна в Политиката следва да бъде съгласувана с DPO и да бъде утвърдена от Изпълнителния директор на Дружеството.

Актуалната редакция на настоящата Политиката на Дружеството е от 01.05.2024 г.Политика за защита на личните данни (PDF)Искане за упражняване на правата за защита на лични данни
„АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ AД, с ЕИК 207172780 (преобразувано чрез промяна в правната форма от „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ООД, с ЕИК 202527341 на основание чл. 264 и сл. от ТЗ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Панайот Волов“ № 29 , етаж 3, п.к. 1527, представлявано от Изпълнителния директор Янислав Бориславов Янакиев, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ № 29, ет. 3 (Дружеството) е финансова институция, регистрирана в Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ), поддържан от Българска народна банка под № BGR00467 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-132131/14.12.2022 г, с основен предмет на дейност „придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от ЗКИ Дружеството развива дейността си в единствено в сферата на събиране на просрочени вземания на други финансови институции.

Предвид регистрацията на Дружеството като финансова институция, същото се явява задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Приетите от Дружеството Вътрешни правила и Оценката на риска установяват стандарти, спазвани от Дружеството за целите на превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Вътрешните правила за превенцията и прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и Оценката на риска на Дружеството са приведени в съответствие с публикуваните резултати от Националната оценка на риска за 2020 г.

Вътрешните правила и процедури въвеждат адекватни, надеждни и съобразени със законодателството мерки за идентификация на клиенти, събиране на информация, критерии за разпознаване на съмнителни клиенти и операции, процедури за предаване и обмен на информация, както и всички други стандарти, правила, програми и процедури съобразно регулаторните изисквания в рамките на Съюза и Република България.

Основна цел и разбиране, застъпени във Вътрешните правила на Дружеството, е постигането на максимално ниво на съответствие на дейността с приложимото законодателство и добри практики в сферата на превенцията и противодействието срещу изпирането на пари, е един от стълбовете за поддържане и повишаване добрата търговска репутация на Дружеството в рамките на ЕС и извън него.

Като част от мерките срещу изпирането на пари Дружеството има задължение да изследва произхода на средствата, с които клиентите погасяват задължения и правят плащания към Дружеството. Събирането на информация се осъществява посредством задаване на въпроси за наличие на доходи, в това число от трудови и служебни правоотношения, обезщетения с постоянен характер, наследени средства, и пр.;

Във връзка с това задължение на Дружеството е необходимо клиентите да попълнят и изпратят Декларация за произход на средства по смисъла на чл. 66 от ЗМИП и с предварително одобрени реквизити съгласно Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилник за прилагането на Закона за мерките срешу изпирането на пари, под формата, поместена по – долу.

Моля да попълните празните полета на формата по – долу с относимата към Вашия случай информация, като имате предвид, че декларираните от Вас данни са защитени и не могат да бъдат предоставяни на трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагането му държавни органи в рамките на техните правомощия, установени в закон (ЗМИП, ЗМФТ, ЗДАНС и ЗКФН).

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата:
Моля, въведете Вашите имена.

Моля, въведете ЕГН.

Документ за самоличност:
Моля, въведете номер на документ за самоличност.

Моля, въведете дата на издаване на документа Ви за самоличност.

Моля, въведете от кого е издаден документа.

Моля, въведете постоянен адрес.

Въведете гражданство/а.

В качеството ми на:
Моля изберете опция.

Моля, въведете позицията/длъжността, която заемате.

Моля, въведете име на юридическото лице, което представлявате.

Моля, въведете ЕИК / друг рег. № на юридическото лице.

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното:
Моля, въведете тип.

Моля, въведете вътрешен номер на Вашето задължение.

Моля, попълнете.

Моля, въведете какъв е произхода на средствата, с които ще обслужите задължението.

Посочете размера на месечните си доходи или размера на наличните Ви средства, с които ще погасите самото задължение, а не общия размер на задължението Ви.

Моля, попълнете.

Посочете източника на средствата (на доходите Ви), с които възнамерявате (с които разполагате или ще разполагате) да погасявате задължението си.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

Моля, попълнете.

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание - неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общо формулиран източник - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Моля, потвърдете, че сте наясно с наказателната отговорност при деклариране на неверни данни.

За да обработим заявката Ви е нужно да дадете съгласие за обработка на лични данни.

Невалидна Captcha.


Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД Ви информира, че се извършват обаждания и се разпращат фалшиви електронни съобщения по Viber от името и/или с логото на дружеството ни. В съобщенията/обажданията се уведомява, че клиентът има задължения и трябва да заплати определена сума за погасяването му. Тези съобщения представляват измамна схема, в която се използwа името на дружеството ни с цел неправомерно събиране на задължения. Като подател на съобщенията се визуализира нашето лого и част от името на АКПЗ. Viber съобщения от АКПЗ се изпращат единствено от официалния бизнес акаунт на Дружеството в съответното приложение.

Молим клиентите ни да имат предвид, че „Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД не изпраща съобщения от такъв телефон - 0876 25 25 25. Ако имате съмнения, че сте получили съобщение или обаждане от лице, което се представя за наш служител, а не е, може да се свържете с нас на следните телефони: 0700 200 27; 02 444 10 10 или имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да Ви потвърдим, че имате задължение към нас, както и да Ви укажем начините за плащане.

Молим всички наши клиенти, които са получили подобни съобщения или обаждания, да ни информират своевременно и да ни съдействат като ни предоставят данни и информация за получените от тях нерегламентирани съобщения.

Бихме искали да Ви уведомим, че са предприети всички законови действия и мерки, като са сезирани компетентните държавни органи, с цел защита на правата и интересите ни върху регистрираната търговската марка, имиджа и репутацията на Дружеството, защото „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е компания с висок етичен стандарт, която високо цени клиентите си и има за цел да бъде техен коректен партньор.